Familieveiledning

Familieveiledning

Atlas Kompetanse tilbyr fleksible hjelpetiltak som driver målrettet endringsarbeid i familier som har kort botid i Norge, eller en språkbarriere.

Familieveiledere i Atlas Kompetanse har i tillegg til generell faglig kompetanse innen hjelpetiltak i hjemmet, spesiell faglig og språklig kompetanse rettet mot familier med minoritetsbakgrunn, som har kort botid i Norge eller svake språkkunnskaper.

Vi veileder foreldre i endringsarbeidet samtidig som vi gir dem kunnskap om foreldreskap i Norge. I arbeidet legger vi stor vekt på kommunikasjonsfremmede veiledning. Foreldrene skal veiledes av en familieveileder som snakker samme språk som familien. Når familieveileder ikke snakker samme språk som foreldrene, bruker vi tolk i arbeidet og er bevisste på hvilke muligheter og begrensninger som ligger i det. Vi tilstreber å bruke samme tolk under hele veiledning og jobber systematisk med kvaliteten i samtalene.

Vi tar utgangspunktet i personen i situasjonen for å se samspillet mellom det enkelte barn og deres omgivelse. For å kunne se barnet i situasjonen bruker vi en helhetlig tilnærming i arbeidet. Den helhetlige tilnærming har i tillegg til barnevernsfaglig perspektiv fokus på sosioøkonomiske forhold, flyktningeperspektivet og minoritetsperspektivet for å endre oppvekstsituasjonen til barna.

Vårt kunnskapsgrunnlag er bygget på ulike teorier hentet fra barneverns og migrasjon-feltet, og vi bruker forskjellige tilnærminger i arbeidet.

Vi vurderer foreldrenes omsorgsevne og endringspotensial i veiledningen, og om de har nytte av hjelpetiltaket.

Våre familieveiledere bruker norsk, engelsk, somali, arabisk, fransk og lingala i arbeidet med familiene.

53.400 barn og unge
fikk tiltak fra barneverntjenesten i løpet av 2015

Vi tilbyr følgende tiltak:

* Tilsynsoppdrag
* Foreldreveiledning
* Miljøarbeid og oppfølging med ungdom
* Kartlegging av omsorgssituasjon
* Praktisk støtte og veiledning til familier som er nye i Norge
* Veiledning i ulike metoder fra foreldreveiledningsprogrammer som COS