Familieveiledning

Familieveiledning

Atlas kompetanse tilbyr hjelpetiltak i henhold til Lov om barneverntjenester § 4-4, annet ledd og § 4-16. Alle våre ansatte har spisskompetanse på å jobbe med barn og familier med minoritetsbakgrunn, i tillegg til å ha solid barnevern- eller sosialfaglig kompetanse. Vi tilbyr hjelpetiltak på følgende språk: norsk-  kinyarwanda- somali-serbisk-arabisk- mandarin-fransk-lingala- portugisk- farsi-dari -engelsk – kirundi- bosnisk og kroatisk

I samarbeid med oppdragsgiver, barnet og familien jobber Atlas Kompetanse for å bygge en felles forståelse av familiens utfordringer slik at vi kan yte den beste hjelpen til det aktuelle barnet og familien. Alle barn og foreldre vi jobber sammen med møtes med respekt og annerkjennelse for sine perspektiver og historier, slik skaper vi tillitsfulle relasjoner som gir mulighet til vekst og utvikling.

Atlas kompetanse tilbyr følgende hjelpetiltak til barneverntjenesten:

Familie- og foreldreveiledning
Våre familieveiledere har solid erfaring og kompetanse fra forskjellige typer arbeid med barn og foreldre. De er fleksible og jobber strukturert og målrettet, men kan også bistå familien i akutte og uplanlagte situasjoner. Våre familieveiledere forstår samspill sirkulært og har en grunnleggende holdning om at det er mulig å forstå virkeligheten på andre måter enn det vi selv gjør, noe som åpner opp for fruktbare refleksjoner sammen med familien i veiledningsprosessen.

Vi har fokus på relasjoner til dem vi møter og vil alltid være åpne for utvikling gjennom ny kunnskap og erfaring i de prosessene vi er i sammen med barn, foreldre og oppdragsgiver.

Miljøterapeutisk oppfølging av barn og ungdommer
Våre miljøterapeuter og miljøarbeidere er opptatte av å styrke selvbildet til de barn og ungdommer de jobber med, samt bistå dem i deres utfordringer knyttet til de arenaene de beveger seg i. De hjelper barn og ungdommer i å mestre hverdagen og endre innstillingen sin til utfordringene de står i, i samarbeid med familien og oppdragsgiver. Våre miljøterapeuter har tro på barns og ungdommers kompetanse, handlingskraft og at hvert barn eller ungdom har iboende ressurser som kan fremheves, utvikles og styrkes.

Våre miljøterapeuter tilpasser seg situasjonen barnet eller ungdommen befinner seg i. Møter kan være på skole, hjemme eller ute. Våre miljøterapeuter er løsningsorienterte og er opptatte av å inkludere barns og ungdommens familie i endringsprosessen. Hjelp kan både ytes individuelt og i gruppe.

Veiledning basert på ICDP og COS-P
Vi vet at samspillet mellom foreldre og barn er av avgjørende betydning for barnets fysiske, psykiske, intellektuelle og psykososiale utvikling, derfor gjennomfører vi ulike foreldreveiledningsprogrammer som er tilpasset foreldres bakgrunn, historie og situasjon. Vi ser at mange foreldre styrkes av å møte andre foreldre i liknende situasjoner og gruppeveiledning legger til rette for fruktbare diskusjoner og refleksjoner dem imellom.

ICDP (International Child Development Program) er et foreldreveiledningsprogram som understøtter og fremmer den psykososiale omsorgskompetansen hos personer som har ansvar for barn og ungdommer, noe som er viktig for å utvikle en trygg tilknytning. Videre øker metoden foreldrenes bevissthet for barnas signaler og behov, samt gjør dem i stand til å møte disse behovene.

Våre familieveiledere og miljøterapeuter er sertifisert i minoritetsvarianten av ICDP- programmet, som er beregnet for foreldre med minoritetsbakgrunn. Veiledningen gjennomføres individuelt eller i gruppe. Å bruke samme språk- og erfaringsbakgrunn som foreldre i gjennomføring av dette programmet er en suksessfaktor. Det skaper tillit og foreldrene opplever seg sett og hørt.

COS-P (Circle of Security), eller trygghetssirkelen, er et foreldreveiledningsprogram som er basert på tilknytningsteori. Formålet er å fremme god tilknytning mellom foreldre og barn. Foreldre inviteres til å reflektere over barnets atferd, følelser og behov, for å styrke og utvikle en mer sensitiv og utviklingsstøttende omsorg. Dette hjelper barnet til å bli tryggere, utvikle god selvregulering og sosial kompetanse.

Programmet tilpasses minoritetsforeldre og er i kontinuerlig utvikling for å treffe flere foreldre som har utviklet, eller er i risiko for å utvikle, tilknytningsproblemer.

Crowell-prosedyren
Crowell-prosedyren er en klinisk samspillsobservasjon som brukes til å observere barn og foreldre i situasjoner som er lite utfordrende og i situasjoner hvor det kreves foreldrenes kompetanse for å hjelpe barn og tilrettelegge for utviklingsfremmende samspill. Metoden brukes for å fange opp utfordringer foreldrene opplever, som kan brukes videre i oppfølgingen og veiledningen av foreldrene.

Støttesamtaler til foreldre som har mistet omsorgen
Atlas Kompetanse tilbyr også støttesamtaler til foreldre som har mistet omsorgen for barna sine. Samtalene har som hensikt å støtte foreldrene samt bidra til at foreldrene kan bearbeide sine opplevelser, følelser og erfaringer knyttet til omsorgsovertagelsesprosessen. Vi går inn i hver sak og sammen med foreldrene prøver vi å sette ord på hva som skjedde under og etter prosessen. Noen ganger kan også disse samtalene hjelpe foreldre til å forbedre samarbeidet med barneverntjenesten.