Foreldreveiledning - individuell

INNHOLD

4 ganger/ 2 timer ( Fysisk/digitalt)

TEMA

8 tema for godt samspill

Vi i Atlas Kompetanse tilbyr ICDP foreldreveildning for foreldre med kort botid i Norge som går i introduksjonsprogrammet. Vi arrangerer også individuell veiledning, for enkeltpersoner og foreldrepar som ikke kan delta i gruppeveiledning.Veiledningen tilpasses til den fasen deltakere har kommet i forhold til botid.

Den individuelle veiledningen tar utgangspunkt i "Åtte team for godt samspill" fra ICDP.
International Child Development Programme (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse. ICDP ble utviklet av professor Karsten Hundeide og professor Henning Rye ved Universitetet i Oslo på 90-tallet.

ICDPs målgruppe er alle foreldre og profesjonelle omsorgsgivere – med norsk bakgrunn, annen kulturell bakgrunn eller er ny i Norge. Programmet er lett tilgjengelig, men grundig faglig forankret. ICDPs filosofi er at den beste måten å støtte et barn på, er å trygge og bevisstgjøre barnets omsorgspersoner. De tre dialogene og åtte tema for godt samspill er enkle hjelpemidler for bevisstgjøring.

Atlas Kompetanse tilbyr ICDP på følgende språk: arabisk, tyrkisk, albansk, spansk, dari, engelsk, ukrainsk, kirundi, kinyarwanda, fransk, norsk, pashto, urdu, somali, russisk, og tigrinja.
Ønsker du veiledning på andre språk ta kontakt på kurs@atlaskompetanse.no