Min første fritidsaktivitet i Norge

INNHOLD

Varighet: Prosjektet startet opp i august 2021 -

TEMA

Et prosjekt om fritidstilbud til nybosatte barn.

Prosjektet tilbyr nybosatte flyktningfamilier en flerkulturell miljøterapeut som vil jobbe tilpasset og intensivt med familien over en avgrenset periode,. Å gi familiene denne støtten på morsmål har i dette prosjektet vist seg svært effektivt med tanke på relasjonsbygging og en tillitsfull kontakt fra første stund.

Miljøterapeutene hjelper familien å finne passende aktiviteter for barna, og hjelper med å koble foreldrene på apparatet som er rundt aktivitetene barna begynner i. Foreldrene veiledes på hvilken oppfølging som forventes av dem, og de vil få hjelp til å identifisere fremtidige barrierer og utfordringer slik at de kan være i forkant og få den hjelpen de trenger når en situasjon oppstår. Dette vil forhindre at barna faller fra i fritidsaktiviteten. Foreldrene vil kobles sammen med de ansvarlige for fritidsaktivitetene og andre ressurspersoner i nærmiljøet som kan fungere som faddere inn i aktiviteten.

Arbeidsmodellen er kultursensitiv, helhetlig og individuelt tilpasset. Ansatte med språk- og kulturkompetanse, som har forståelse for den overveldende situasjonen en nybosatt familie befinner seg i vil være sentrale for gjennomføring av tiltaket. Familier i denne fasen trenger støttespillere som hjelper dem å stake ut kursen. Når man er nybosatt er det veldig mye som skal på plass. Bolig, skole, og voksenopplæring eller arbeidssøking er det som naturlig nok først får prioritet. Barns fritid er i mange land mer selvorganisert enn i Norge hvor størsteparten av barns fritid i stor grad koordineres av foreldrene. Nybosatte barn er i en sårbar fase hvor de fort kan føle seg utrygge og utenfor. Det å komme raskt inn i en fritidsaktivitet kan være utrolig viktig for at disse barna skal få en trygg og stabil tilknytning til nærmiljøet og sine jevnaldrende.

Gjennom fritidsaktiviteten vil de få venner, lære språk, og ikke minst få positive og mestringsbyggende opplevelser i en hverdag som for mange flyktningbarn kan være preget av bekymringer og uro.