Prosjekt om nasjonale minoriteter: Et hjem - to kulturer

INNHOLD

Prosjektperiode: april 2022 til september 2023

TEMA

Et prosjekt om samiske fosterbarn i fosterhjem

Et samisk barn som blir flyttet fra sine biologiske foreldre til et norsk fosterhjem, kan risikere å miste tilgangen til å kunne utøve og utvikle sitt samiske språk og sin kultur. Dermed risikerer barnet å miste sin samiske identitet. Som urbefolkning og minoritet i Norge har det samiske folket blitt undertrykt og diskriminert i mange generasjoner. Dette gjør at mange har svekket tillitt til myndigheter, deriblant også til barneverntjenesten. Samiske barn står juridisk sett i en særstilling i Norge. De har rettigheter i kraft av å være barn, men også i kraft av å tilhøre en språklig og kulturell minoritet og urbefolkning. Disse rettighetene forsvinner ikke ved en omsorgsovertakelse, og barneverntjenesten er derfor pliktig til å sikre at samiske barn som bor i fosterhjem, får sin rett til å opprettholde sin samiske identitet, både språklig og kulturelt, ivaretatt. Men hvordan ser dette ut i praksis? Vi vet at barneverntjenestene er belastet med stor arbeidsmengde og de har mange hensyn å ivareta når et barn skal flytte til et fosterhjem.

Norsk Fosterhjemsforening og Sametinget har inngått en avtale om å samarbeide om utviklingen av fosterhjemsomsorgen for samiske barn og unge. I den forbindelse har Norsk Fosterhjemsforening, med støtte fra Bufdir, satt i gang et prosjekt med hensikt å kartlegge hva som fremmer og hva som hemmer at samiske barn i fosterhjem får sine rettigheter til å opprettholde språk og kultur, ivaretatt. I prosjektet «Et hjem, to kulturer» ønsker vi å komme i kontakt med samiske barn og unge som bor i fosterhjem, med deres foreldre og med deres fosterforeldre. Videre ønsker vi kontakt med aktuelle barneverntjenester rundt om i Norge. Gjennom dybdeintervjuer med barna, foreldrene, fosterforeldrene og ansatte i barneverntjenesten, vil vi å få økt innsyn i og kunnskap om hvordan de samiske barnas rettighet til å opprettholde språk og kultur, blir ivaretatt i fosterhjemsomsorgen i dag.

Til å lede dette prosjektet har Norsk Fosterhjemsforening engasjert Anna Carlström i Atlas Kompetanse.
Prosjektet starter høsten 2022 og strekker seg gjennom hele 2023. Med bakgrunn i funnene vil vi i slutten av prosjektperioden utarbeide en rapport som vil komme med anbefalinger om hvilke kompetansehevende tiltak som kan utvikles og iverksettes for å sikre rettighetene til barn med samisk bakgrunn som bor i fosterhjem.