Livsmestringskurs 10 timer

– for foreldre som er nye i Norge

Den nye integreringsloven §14 slår fast at Introduksjonsprogrammet skal inneholde kurs i livsmestring. Målet med kurset er å styrke intro- deltakeres motivasjon og mestring i møte med nye forventninger og et nytt samfunn. Kurset skal bidra til at deltageren kan identifisere og bruke egen kompetanse og ressurser. Livsmestringskurset er dialogbasert, og legger til rette for at deltagerne bidrar med refleksjoner, problemløsninger på felles utfordringer og deler erfaringer med andre kurs deltakere.

Kurset tar for seg følgende hovedtemaer:

  • • Migrasjonsprosessen – Overgangen til et nytt land, eksiltilværelse, traumer, sårbarhet, usikker framtid, muligheter og egne ressurser.
  • • Ny hverdag i Norge – Identitet og roller, barn og fritidsaktiviteter, fritidstilbud og aktiviteter, frivillighet, nettverk, verdiger og normer.
  • • Retten til et fritt og selvstendig liv – et fritt og selvstendig liv, samliv og prevensjon, vold i nære relasjoner, individuell frihet
  • • Helse og livstil – 113 appen, fysisk og psykisk helse, helsenorge.no, kosthold og helse, sykdom, hygiene og vaksine

Kursholderne i Atlas kompetanse har relevant høyere utdanning med videreutdanning og har mange års erfaring i feltet og i arbeidet med nyankomne flyktninger. Kursholderne har selv tokulturell bakgrunn, egenerfaring og inngående kulturell forståelse
Livsmestringskurset holdes på enkel norsk eller på morsmålet til familiene. Ta kontakt for forespørsel.

Kurset holdes digitalt – på teams. Det er mulighet for å holde kurset lokalt på forespørsel.