Fingermaling

Effektmåling

Atlas Kompetanse jobber bevisst for å oppnå vår visjon og vi har utarbeidet en plan og metode for å måle effekten av arbeidet vårt og dokumentere sosiale resultater.

Sosiale resultater viser i hvilken grad et tiltak fører til positive endringer i målgruppen. Dette er endringer som ikke enkelt kan måles i kroner og ører, men endringer som redusert frafall i videregående skole eller bedre samspill innad i en familie.

Når vi gjennomfører effektmålinger har vi et grunnlag for å si hva som virker og hvorfor våre metoder er gode.

For å dokumentere resultater i arbeidet vårt har vi utviklet en plan for effektmålinger hvor vi har identifisert gode og viktige indikatorer på at vårt arbeid kan bidra til å redusere utenforskap blant barn og unge med minoritetsbakgrunn.

Vi tror at vi kan gi kultursensitiv veiledning til foreldrene, øke deres systemforståelse og bygge broer mellom familiene og tjenesteapparatet.
Jente med ballong

Måling av effekt: familieveiledning

Innen familieveiledningen har vi utviklet et kartleggingsskjema for barn. Dette gir både et grunnlag for måling av effekt i familieveiledningen samtidig som det sikrer medvirkning fra barna selv.

Med utgangspunkt i Integrated Children’s System (ICS) modellen fokuserer vi på det enkelte barnet, risikofaktorer og familiens samspill innad og med sine omgivelser.

ICS modellen er utviklet i England og tatt i bruk i en rekke land. Den er blant annet oversatt til dansk, og denne versjonen er brukt i helsedirektoratets rapport «Kunnskapsgrunnlag – Metoder for tidlig identifisering av risiko hos barn og unge» (2018). Ved å bruke de samme parameterne håper vi å få data som er sammenlignbart med andre tjenester, både offentlig og privat, og på tvers av landegrenser.

Effektmåling
Oversatt og tilpasset etter Socialstyrelsen, 2016

Måling av effekt: foreldrekurs på skole:

Som en del av denne planen har vi utviklet skjema for evaluering av kursene vi holder for foreldre og vi bruker offentlig tilgjengelig statistikk, samt kvalitative intervjuer med lærer og andre skoleansatte, for å måle effekten av arbeidet vårt.

Et mål med våre kurs om skole-hjem samarbeid er å øke foreldrenes deltakelse i samarbeidet og vi ønsker derfor å se hvorvidt kontakten med skolen øker og om foreldrene opplever en økt systemforståelse.

Selv om målet med kursene er å bedre skolehverdagen for elever velger vi å ikke måle direkte på barna, både av personvern og praktiske hensyn.