Introduksjonsprogrammet

Atlas Kompetanse tilbyr kurs for deltakere i introduksjonsprogrammet. Vi har jobbet med flyktninger og nybosatte i en årrekke og har erfaring med undervisning, karriereveiledning og mer samt individuell veiledning.

Veiledning av nyankomne flyktningfamilier

Atlas Kompetanse tilbyr flyktningetjenesten bistand med å veilede og bosette familier på blant annet somali, kinyarwanda, arabisk, ukrainsk, russisk, fransk og tigrinja .

Dette er et fleksibelt tiltak som kan tilpasses både kommunens og flyktningfamilienes behov. Vi jobber i tett samarbeid med flyktningetjenesten i kommunen og utfyller deres tilbud. Atlas Kompetanse tilbyr oppfølging også på kveldstid og helg. Veiledere i Atlas Kompetanse kan også veilede digitalt og samarbeide med kommunen.

Vi bistår flyktningetjenesten med praktisk oppfølging og veiledning av familiene. I Atlas Kompetanse har vi spisskompetanse på kultur og migrasjon. Våre ansatte har inngående kulturell forståelse. Vi tilstreber at minst en ansatt i hvert team skal snakke familiens første språk. Det bidrar til en raskere og bedre bosetting, forståelse, mestring og integrering, og ikke minst felles forståelse og gjensidig støtte innad i familien, som igjen virker forebyggende for tiden videre i Norge.

Vi skreddersyr tiltak etter behov. Ta kontakt for en prat om hvilke behov dere har, og hva vi kan tilby.

Vi skrevet kronikk om arbeidet med flyktningfamilier. Les her:

Prosjekt: Min første fritidsaktivitet i Norge

Et prosjekt om fritidstilbud til nybosatte barn.

Prosjektet tilbyr nybosatte flyktningfamilier en flerkulturell miljøterapeut som vil jobbe tilpasset og intensivt med familien over en avgrenset periode,. Å gi familiene denne støtten på morsmål har i dette prosjektet vist seg svært effektivt med tanke på relasjonsbygging og en tillitsfull kontakt fra første stund.

Miljøterapeutene hjelper familien å finne passende aktiviteter for barna, og hjelper med å koble foreldrene på apparatet som er rundt aktivitetene barna begynner i. Foreldrene veiledes på hvilken oppfølging som forventes av dem, og de vil få hjelp til å identifisere fremtidige barrierer og utfordringer slik at de kan være i forkant og få den hjelpen de trenger når en situasjon oppstår. Dette vil forhindre at barna faller fra i fritidsaktiviteten. Foreldrene vil kobles sammen med de ansvarlige for fritidsaktivitetene og andre ressurspersoner i nærmiljøet som kan fungere som faddere inn i aktiviteten.

Arbeidsmodellen er kultursensitiv, helhetlig og individuelt tilpasset. Ansatte med språk- og kulturkompetanse, som har forståelse for den overveldende situasjonen en nybosatt familie befinner seg i vil være sentrale for gjennomføring av tiltaket. Familier i denne fasen trenger støttespillere som hjelper dem å stake ut kursen. Når man er nybosatt er det veldig mye som skal på plass. Bolig, skole, og voksenopplæring eller arbeidssøking er det som naturlig nok først får prioritet. Barns fritid er i mange land mer selvorganisert enn i Norge hvor størsteparten av barns fritid i stor grad koordineres av foreldrene. Nybosatte barn er i en sårbar fase hvor de fort kan føle seg utrygge og utenfor. Det å komme raskt inn i en fritidsaktivitet kan være utrolig viktig for at disse barna skal få en trygg og stabil tilknytning til nærmiljøet og sine jevnaldrende.

Gjennom fritidsaktiviteten vil de få venner, lære språk, og ikke minst få positive og mestringsbyggende opplevelser i en hverdag som for mange flyktningbarn kan være preget av bekymringer og uro.

Vi har skrevet kronikk om prosjektet. Les mer her:

Kurs for deltakere i introduksjonsprogrammet

Atlas Kompetanse har en kultursensitiv tilnærming i alle tjenester. Våre kurs består av undervisning, diskusjoner og erfaringsutveksling. Vi bruker mye bilder og legger til rette for at alle deltakere, uavhengig av utdanningsnivå, skal ha utbytte av kurset. 
Språk og norskkunnskaper kan være en barriere for læring og vi holder derfor kurs på deltakernes morsmål, eller en enkel, tilrettelagt norsk. Alle våre kurs kan holdes fysisk eller digitalt6

Les mer om våre kurs i introduksjonsprogrammet her: