Barnevernstjeneste

Atlas kompetanse tilbyr hjelpetiltak i henhold til Lov om barneverntjenester. Vi tilbyr fleksible hjelpetiltak til barneverntjenester.

Familieveiledning

Atlas Kompetanse tilbyr råd og veiledning etter mandat fra barneverntjenesten. Våre familieveiledere har solid erfaring og kompetanse fra barnevernfaglig tiltaksarbeid med familier. Vi er fleksible med tanke på tid og sted, og jobber strukturert og målrettet med familiene. Vi kan også bistå familien i akutte og uplanlagte situasjoner. Vi tilpasser våre metoder etter familien, og det er viktig at de opplever veiledningen som nyttig. Veiledningen kan ha en miljøterapeutisk tilnærming, der modellæring er en viktig metode, eller være samtalebasert der vi jobber med å lære og forstå eget liv i lys av relevant teori. Vi kan bruke anerkjente veiledningsprogram, rollespill, bilder og filmer. Våre ansatte har god systemkompetanse, en kunnskap som kan være viktig å overføre til familiene vi jobber med, som en del av arbeidet med å få til endring i sine liv.

Vi er opptatt av å få til varig endring, og jobber med at familien skal forstå og integrere ny kunnskap i sine liv. Våre familieveiledere har en grunnleggende holdning om at det er mulig å forstå virkeligheten på andre måter enn det vi selv gjør. Denne tilnærmingen åpner opp for fruktbare refleksjoner sammen med familien i veiledningsprosessen.

Vi er opptatt av å få til varig endring, og jobber med at familien skal forstå og integrere ny kunnskap i sine liv.
far iog barn

Miljøterapi i hjemmet

Atlas Kompetanse tilbyr miljøterapi i hjemmet. Vi veileder foreldre i deres omsorgsoppgaver samtidig som vi har kontakt med det enkelte barn for å hjelpe dem å videreutvikle egne ressurser. Tiltaket skal bidra til å få en oversikt over de forskjellige omsorgsoppgavene og veilede i de oppgavene som er viktig for at barnet skal få det bedre. Arbeidet er målrettet og strukturert, og følger mandatet fra barneverntjenesten.  

Atlas Kompetanse har erfaring med å bruke modellæring som et viktig verktøy. Vi gjør oppgaver sammen med familien, for å på den måten vise dem og lære dem nye tilnærminger, rutiner og metoder.

Oppfølging av ungdom

Atlas Kompetanse tilbyr oppfølging av ungdom. Vi har lang erfaring av å jobbe tett med ungdommer. Våre miljøterapeuter er trygge, stødige og erfarne i denne type arbeid, og vet hvordan de kan bygge relasjon til ungdom som kanskje ikke lenger stoler på hjelpeapparatet spesielt og voksne generelt.

Atlas Kompetanse har et bredt nettverk og vil kunne være behjelpelig med å finne en ekstrajobb til ungdommen, som kan kombineres med skole. Tiltaket er fleksibelt og tilpasses etter avtale med barneverntjenesten, foreldre og ungdommen.

Som alle ungdommer er ungdom med minoritetsbakgrunn på søken etter egen identitet. Atlas Kompetanse kan hjelpe ungdommer med å sortere og finne ut av sin tokulturelle identitet. Vi kan jobbe med ungdommen direkte, og vi kan også parallelt veilede foreldrene rundt disse temaene, der det er ønskelig.

Oppfølging av barn

Atlas Kompetanse arbeider forebyggende med barn, etter mandat fra barneverntjenesten. Oppfølgingen er målrettet og vil gjerne bestå av samtaler, aktiviteter og motivasjon til deltakelse i organisert eller uorganisert fritidsaktivitet. Våre miljøterapeuter tilpasser seg situasjonen barnet befinner seg i. Møtene kan være på skole, hjemme eller ute. Våre miljøterapeuter er løsningsorienterte og er opptatte av å inkludere barnets familie i endringsprosessen.

Ungdommer
Ungdom med flerkulturell bakgrunn under barneverntjenestens omsorg kan trenge hjelp til å utvikle et godt selvbilde og en trygg identitet.

Ettervern

Atlas Kompetanse tilbyr oppfølging av ungdommen som har fylt 18 år. Våre miljøarbeidere og miljøterapeuter gir strukturert opplæring og veiledning knyttet til praktiske ferdigheter som for eksempel matlaging, økonomistyring, klesvask, husvask og hverdagsrutiner knyttet til skole og jobb. Vi vil gjøre ungdommen i stand til å på sikt mestre sin egen bosituasjon. Våre ansatte er tilgjengelige for støtte og samtaler.

Ungdom med flerkulturell bakgrunn under barneverntjenestens omsorg kan trenge hjelp til å utvikle et godt selvbilde og en trygg identitet. Dette er særlig viktig når de står på terskelen til å skulle leve et selvstendig voksenliv. Det er et stort potensial for god utvikling hvis ungdommene kan klare å se ressursene de bærer med seg. Atlas Kompetanse har ansatte med flerkulturell kompetanse og bakgrunn - som kan bistå ungdommene i denne overgangen.

Foreldrekurs:

Atlas Kompetanse tilbyr foreldrekurs i ICDP og COS-P.

Våre ansatte er sertifiserte i ICDP (International Child Development Program), både standard og minoritetsvarianten, og Circle of Security Parenting (COS-P). Veiledningen gjennomføres individuelt eller i gruppe. Våre foreldrekurs blir tilpasset foreldres bakgrunn, historie og situasjon. Vi ser at mange foreldre styrkes av å møte andre foreldre i liknende situasjoner og gruppeveiledning legger til rette for fruktbare diskusjoner og refleksjoner dem imellom.

Vi holder ICDP- kurs ulike språk. Informasjon og påmelding til kurs finner du her:

Veiledning av fosterforeldre:

Atlas Kompetanse tilbyr råd og veiledning til fosterforeldre, etter mandat fra barneverntjenesten.

Å legge til rette for at barn med en flerkulturell bakgrunn som bor i fosterhjem, får trygg oppfølging i forhold til sin religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn er viktig. Dette vil bidra til at barn står tryggere og sterkere i sin personlige historie og identitet gjennom oppveksten.

Vi kan bistå med å utarbeide en kulturplan for å sikre kontinuitet i barnets kulturelle, religiøse og språklige bakgrunn.

Oppfølging av foreldre som har mistet omsorgen

Atlas Kompetanse tilbyr veiledning til foreldre som har mistet omsorgen for sine barn. Veiledningen har som hensikt å både bearbeide og forstå det som har skjedd, men også å styrke foreldrekompetansen og forståelsen av barnets behov.

Atlas Kompetanse veileder også familier det det er bestemt at barnet skal tilbakeføres til sin biologiske familie. Vi jobber da tett med barnet, biologiske foreldre, fosterforeldre og øvrig nettverk, slik at vi får godt tak på barnets behov og situasjon. Vårt arbeid vil gi barneverntjenesten en helhetlig kunnskap om barnets situasjon, som bidrar til at de kan ta gode vurderinger videre i saken.

Vi kan også planlegge, samt gjennomføre, selve tilbakeføringen, i tett samarbeid med barneverntjenesten, barnet, fosterfamilien, biologiske foreldre og andre berørte parter.

Tilsyn

Atlas Kompetanse tilbyr tilsyn i hjemmet eller under samvær. Vi kan komme på anmeldte og/eller uanmeldte hjemmebesøk. 

I tilsynsoppdrag hos minoritetsfamilier er det svært viktig å ha god kompetanse om familiens kultur og tradisjoner, slik at tilsynsfører er i stand til å forstå og vurdere det som skjer under tilsynet.